Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Dublin: Palvelut suomalaisille: Ilmoitukset väestötietojärjestelmään

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dublin

Puh. +353-1-478 1344
S-posti: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Ilmoitukset väestötietojärjestelmään

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009, 1.3.2010) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. 

Suomen kansalaisesta väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee pitää ajan tasalla ulkomailla asuvien osalta riippumatta siitä, onko ulkomailla oleskelu tilapäistä tai pysyvää. Kun Suomen kansalainen asuu ulkomailla, säilyvät hänen henkilö- ja asumistietonsa Suomessa ajantasaisina vain, jos hän itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta Suomeen.  Ulkomailla oleskelevalla Suomen kansalaisella on velvollisuus ilmoittaa rekisterinpitäjälle hänen ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista lisäyksistä, muutoksista ja korjauksista, jotka koskevat hänestä väestötietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. lapsen syntymä, avioliitto, avioero, nimenmuutos, ulkomaan kansalaisuuden saaminen ja osoitteenmuutos.

Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella määräytyvät monet henkilön oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi äänioikeusrekisterin laatiminen vaaleja varten perustuu näihin tietoihin. Väärä osoitetieto väestötietojärjestelmässä voi johtaa siihen, että viranomaisten yhteydenotot (äänioikeusilmoitus, asevelvollisuus- tai kansalaisuusasiat) eivät tavoita vastaanottajaa.

Väestötietojärjestelmä on keskeisin yhteiskuntamme perusrekisteri ja tietojen oikeellisuus on hyvin tärkeää useimmille viranomaisille. Esimerkiksi Kelan kannalta on tärkeää saada kattava henkilöhistoria, erityisesti eläkepäätösasioissa.

Ilmoitustiedot väestötietojärjestelmää varten laaditaan Väestörekisterikeskuksen käyttämille lomakkeille mm. syntymästä, avioliitosta,  kuolemasta, osoitteenmuutoksesta sekä maasta/maahanmuutosta. Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajantasaisia, on esimerkiksi passin saaminen nopeampaa.

Ilmoituksen muuttuneista tiedoistaan voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassaan.

Alkuun

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröinti

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröinnissä on huomioitava, että:

Jos äiti on Suomen kansalainen, lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden riippumatta siitä, missä valtiossa hän syntyy (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).

Jos lapsen isä on Suomen kansalainen lapsen syntyessä ja lapsi on syntynyt ulkomailla, hän voi saada Suomen kansalaisuuden seuraavilla tavoilla:

 • Kun lapsen isä on Suomen kansalainen lapsen syntyessä ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden syntyessään. Jos lapsen isä on kuollut ennen lapsen syntymää, mutta hän oli eläessään Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, lapsi saa Suomen kansalaisuuden.
 • Jos lapsen isä ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta (lomake KAN_4). Ilmoitus on maksullinen. Edellytyksenä on, että ulkomailla tehty isyyden vahvistaminen on Suomessa sellaisenaan pätevä.  Kansalaisuusilmoituksen lisäksi Suomen kansalaisen isän lapsi tulee vielä rekisteröidä väestötietojärjestelmään. Lisätietoja suurlähetystöstä (01) 478 1344 tai sanomat.dub@formin.fi. Kansalaisuusilmoituksesta lisätietoja  Suomen maahanmuuttoviraston sivustolta. Lisätietoja isyydenvahvistamisesta Irlannissa: Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset; isyyspäätös

Ilmoitusmenettely koskee vain 1.6.2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia. Jos lapsi on syntynyt tätä aikaisemmin, kansalaisuus määräytyy aikaisempien kansalaisuuslakien mukaan.

 • Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka äiti ja isä solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden vanhempiensa solmiman avioliiton perusteella avioliiton solmimispäivästä lukien, jos lapsen isä on Suomen kansalainen. Edellytyksenä on, että ulkomailla tehty isyyden vahvistaminen on Suomessa pätevä ja isä on ollut keskeytyksettä Suomen kansalainen lapsen syntymästä lähtien. Jos isyys vahvistetaan vasta avioliiton solmimisen jälkeen, isän on oltava Suomen kansalainen myös silloin, kun isyys vahvistetaan. Tällöin lapsi saa Suomen kansalaisuuden isyyden vahvistamisesta lukien. Lisätietoja isyydenvahvistamisesta Irlannissa: Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset; isyyspäätös.

Jos lapsi on syntynyt ennen 1.6.2003 ja avioliitto on solmittu 1.6.2003 jälkeen, lapsi ei kuitenkaan saa Suomen kansalaisuutta vanhempiensa solmiman avioliiton perusteella. Muissa tapauksissa kansalaisuus määräytyy aikaisempien kansalaisuuslakien mukaan.

 • Alle 12-vuotias ottolapsi saa Suomen kansalaisuuden automaattisesti, kun ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen ja adoptio on Suomessa pätevä. 12–17-vuotias ottolapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta.

Edellä esitetty koskee vain lapsia, jotka on otettu ottolapseksi 1.6.2003 tai sen jälkeen.

Lapsi voi saada kahden tai useamman maan kansalaisuuden syntyessään esim. jos vanhemmilla on eri kansalaisuus. Tällöin tulee kuitenkin aina tarkistaa kunkin maan lainsäädäntö erikseen maan viranomaisilta.

Tietyissä maissa kansalaisuuden saa myös syntymäpaikan perusteella kuten Irlannissa tietyin asumisedellytyksin, vaikka kumpikaan vanhemmista ei olisi Irlannin kansalainen. Lisätietoja Irish Naturalization and Immigration Service ja Irish Passport Office

Alkuun

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset; isyyspäätös

Suomessa on 1.2.2010 astunut voimaan laki (1016/2009) isyyslain muuttamisesta. Lain muutoksen jälkeen vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa ilman eri vahvistusta. Irlannissa annettu isyyspäätös on käytännössä rekisteriviranomaisen myöntämä syntymätodistus, jossa merkittynä isän nimi, ja se on ilman eri vahvistusta voimassa Suomessa.  Lisätietoja:Irish General Register Office.

Alkuun

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen rekisteröidään suurlähetystön kautta seuraavin asiakirjoin:

Rekisteri-ilmoituksen allekirjoittaa lapsen molemmat huoltajat/vanhemmat.

HUOM! Lomake on kaksipuolinen ja allekirjoitus/allekirjoitukset tulee/tulevat lomakkeen kääntöpuolelle. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli. Mikäli äidinkieleksi merkitään muu kieli kuin suomi tai ruotsi, täytyy asiointikieleksi valita suomi tai ruotsi.

Rekisteri-ilmoituslomakkeita on saatavana myös suurlähetystöstä. 

 • Alkuperäinen Irlannin viranomaisten antama ja Apostille-leimalla varustettu ns. pitkä syntymätodistus (long form certificate), jossa merkintä myös vanhemmista. Huom! Irlannin viranomaisten antamiin rekisteritodistuksiin tulee aina hankkia Apostille-leima (Apostille-stamp) Irish Department of Foreign Affairs and Trade -ministeriön Consular Services Section -yksiköstä. Rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ei voida tehdä ilman Apostille-leimaa. 

Lisätietoja apostille-leimasta ja sen hankkimisesta: Irish Department of Foreign Affairs and Trade

 • Valokopiot vanhempien passeista
 • Valokopio lapsen mahdollisesta Irlannin/muun maan passista tai muu kansalaisuustodistus muiden kansalaisuuksien merkitsemistä varten.

Ilmoituslomake sekä kaikki yllämainitut liitteet toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse suurlähetystöön rekisteri-ilmoituksen liitteiden oikeaksi todistamista varten. Postituksessa suosittelemme aina käyttämään kirjattua lähetystä (registered post).

Suurlähetystö toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen maistraattiin. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Kiireellisissä rekisteröinneissä suurlähetystö voi lähettää tiedot telefaxilla Suomeen.

Rekisteri-ilmoitusten liitteiden oikeaksi todistamisesta ei peritä maksua.

Alkuun

Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti

Ulkomailla vihitty Suomen kansalainen voi rekisteröidä avioliitonsa suurlähetystön kautta seuraavin asiakirjoin:

Rekisteri-ilmoituksen tekijä allekirjoittaa lomakkeen. Mikäli toisen tai molempien puolisoiden sukunimi muuttuu vihkimisen jälkeen, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös oheisella ilmoituskaavakkeella (kohta: sukunimi vihkimisen jälkeen).

Rekisteri-ilmoituslomakkeita on saatavana myös suurlähetystöstä. 

 • Alkuperäinen Irlannin viranomaisten antama ja Apostille-leimalla varustettu vihkitodistus. Huom! Irlannin viranomaisten antamiin rekisteritodistuksiin tulee aina hankkia Apostille-leima (Apostille-stamp) Irish Department of Foreign Affairs and Trade -ministeriön Consular Services Section -yksiköstä. Rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ei voida tehdä ilman Apostille-leimaa. 

Lisätietoja apostille-leimasta ja sen hankkimisesta:  Irish Department of Foreign Affairs and Trade

 • Valokopiot puolisoiden passeista

Ilmoituslomake sekä kaikki yllämainitut liitteet toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse suurlähetystöön rekisteri-ilmoituksen liitteiden oikeaksi todistamista varten. Postituksessa suosittelemme aina käyttämään kirjattua lähetystä (registered post).

Suurlähetystö toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen maistraattiin. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Kiireellisissä rekisteröinneissä suurlähetystö voi lähettää tiedot telefaxilla Suomeen.

Rekisteri-ilmoitusten liitteiden oikeaksi todistamisesta ei peritä maksua.  

Alkuun

Ulkomailla solmitun rekisteröidyn parisuhteen rekisteröinti

Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen solminut Suomen kansalainen voi rekisteröidä rekisteröidyn parisuhteensa suurlähetystön kautta seuraavin asiakirjoin:

 • Alkuperäinen Irlannin viranomaisten antama ja Apostille-leimalla varustettu rekisteröity parisuhdetodistus. Huom! Irlannin viranomaisten antamiin rekisteritodistuksiin tulee aina hankkia Apostille-leima (Apostille-stamp) Irish Department of Foreign Affairs and Trade -ministeriön Consular Services Section -yksiköstä. Rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ei voida tehdä ilman Apostille-leimaa.

  Lisätietoja apostille-leimasta ja sen hankkimisesta: Irish Department of Foreign Affairs and Trade 
 • Valokopiot puolisoiden passeista

Ilmoituslomake sekä kaikki yllämainitut liitteet toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse suurlähetystöön liitteiden oikeaksi todistamista varten. Postituksessa suosittelemme aina käyttämään kirjattua lähetystä (registered post).

Suurlähetystö toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen maistraattiin. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Kiireellisissä rekisteröinneissä suurlähetystö voi lähettää tiedot telefaxilla Suomeen.

Alkuun

Avioero

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty avioeron lainvoimaisuutta osoittava EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta. Nämä avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi. Usein avioeropäätös on käännettävä joko suomen tai ruotsin kielelle, jotta merkintä avioerosta voidaan Suomessa tehdä väestötietojärjestelmään.

Lisätietoja avioerosta Irlannissa; Irish Circuit Court ja Citizensinformation.ie.

Muualla kuin EU:n alueella Suomen kansalaiselle myönnetyt avioerot sekä avioerot EU:n alueella ennen 1.3.2001 on, jotta ne ovat Suomessa päteviä, vahvistettava Helsingin hovioikeudessa. Lisäohjeita vahvistusta varten on saatavissa Helsingin hovioikeudesta. Hovioikeuden vahvistusta vaativaa avioeropäätöstä ei siten voi jättää edustuston välitettäväksi, vaan asianomaisen tulee hoitaa vahvistamiseen liittyvät selvitykset  Helsingin hovioikeuteen.

Alkuun

Ulkomailla kuolleen Suomen kansalaisen kuoleman rekisteröinti

Ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee ilmoittaa Suomen väestötietojärjestelmään seuraavin asiakirjoin:

Rekisteri-ilmoituksen tekijä allekirjoittaa lomakkeen.

Rekisteri-ilmoituslomakkeita on saatavana myös suurlähetystöstä. 

 • Alkuperäinen Irlannin viranomaisten antama ja Apostille-leimalla varustettu kuolintodistus. Huom! Irlannin viranomaisten antamiin rekisteritodistukseen tulee aina hankkia Apostille-leima (Apostille) Irish Department of Foreign Affairs and Trade -ministeriön Consular Services Sectionista. Rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ei voida tehdä ilman Apostille-leimaa. 

Lisätietoja apostille-leimasta ja sen hankkimisesta:  Irish Department of Foreign Affairs and Trade

 • Valokopio passista

Ilmoituslomake sekä kaikki yllä olevat liitteet toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse suurlähetystöön rekisteri-ilmoituksen liitteiden oikeaksi todistamista varten. Postituksessa suosittelemme aina käyttämään rekisteröityä lähetystä (registered mail).

Suurlähetystö toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen maistraattiin. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan lähettäjälle. Kiireellisissä rekisteröinneissä suurlähetystö voi faksata tiedot Suomeen.

Rekisteri-ilmoitusten liitteiden oikeaksi todistamisesta ei peritä maksua.

Alkuun

Osoitteenmuutosilmoitus

Muutto Suomesta ulkomaille

Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, voi muutto olla joko tilapäistä tai vakinaista (tilapäinen tarkoittaa korkeintaan vuoden oleskelua, esim. lyhytaikainen työ tai opiskelu tai vastaava syy). Jos muutto on tilapäinen, säilyy henkilö Suomessa väestötietojärjestelmässä läsnäolevassa väestössä. Hänen kotikuntanaan Suomessa säilyy lähtöhetken kotikunta siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Jos muutto ulkomaille on vakinainen eli henkilö muuttaa pysyvästi ulkomaille asumaan, siirretään hänet Suomen väestötietojärjestelmässä poissaolevaan väestöön. Hänen viimeiseksi kotikunnakseen jää se kunta, josta hän muutti ulkomaille. Muutto katkaisee siten myös osan kotikuntaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tällaisia ovat esimerkiksi äänioikeus kunnallisvaaleissa ja kotikuntaan sidotut kunnalliset oikeudet.

Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, muodostuvat hänen kansalliset oikeutensa ja velvollisuutensa eri asioissa eri tavoin ja siksi on tärkeää, että henkilö itse ottaa yhteyttä esimerkiksi Verohallintoon ja Kelaan jo ennen lähtöään ja ottaa selville, miten maastamuutto hänen kohdallaan eri viranomaisissa vaikuttaa ja minkälaisia ilmoitusvelvollisuuksia hänellä on viranomaisten suhteen. Tässä on suurena apuna viranomaisten internet-sivut, joista on helppo löytää myös yhteystiedot ja esimerkiksi sähköpostiosoitteet.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinotoimisto, maastamuuttajan muistilista

Muutto ulkomailta Suomeen

Maistraatille on tehtävä muuttoilmoitus, jos muutto Suomeen on pysyvä tai tilapäinen eli asuminen uudessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta (ei siis tarkoita lomailua Suomessa). Jos tiedät jo Suomeen tullessasi, että tulet asumaan täällä alle vuoden, ja muutat sen jälkeen takaisin ulkomaille, on muuttosi tilapäinen. Tällöin et saa kotikuntaa Suomesta, vaan sinulle merkitään väestötietojärjestelmään tilapäinen osoite. Tilapäisestä muutosta on kysymys myös silloin, kun oleskelu kestää mahdollisesti vähintään vuoden, mutta Suomeen tulon pääasiallisena syynä on esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen eikä Suomeen ole tarkoitus jäädä pysyvästi.

Jos aiot asua Suomessa vähintään vuoden, muutto on syytä ilmoittaa maistraatille vakinaisena, jolloin saat kotikunnan ja sen kuntalaisilleen tarjoamat edut. Jos tilapäiseksi ajateltu asumisesi muuttuukin vakinaiseksi, on myös siitä ilmoitettava maistraatille.

Voit myös tarvittaessa ilmoittaa maistraatille asuinosoitteestasi poikkeavan postiosoitteen.

Lisätietoja:
KELA Suomeen muutto
Maistraatti: Milloin Suomeen tulosta on ilmoitettava viranomaisille?

Osoitteenmuutosilmoitus Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen

Muutto Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen ilmoitetaan joko internetissä tai lomakkeella. Internetissä voit tehdä muuttoilmoituksen, mikäli sinulla on suomalaiset verkkopankkitunnukset. Vaihtoehtoisesti voit tehdä osoitteenmuutoksen sähköpostilla väestötietojärjestelmään address@maistraatti.fi. Muussa tapauksessa saat muuttoilmoituslomakkeen Suomen suurlähetystöstä Dublinista, puh. (01) 478 1344 tai sähköposti sanomat.dub@formin.fi.

Muuttoilmoitus tehdään kirjallisesti ja viimeistään viikon kuluttua muuton jälkeen. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä asumisesta, joka kestää yli kolme kuukautta.

Muista tehdä muuttoilmoitus sekä itsestäsi että samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistäsi:

Muutto ulkomaille tai ulkomailta Suomeen

Muutto ulkomailla

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen on tärkeää huolehtia siitä, että väestörekisterissä on ajantasaiset osoitetiedot. Siten myös ulkomailla tapahtuneesta osoitteenmuutoksesta tulee aina ilmoittaa.

Ajantasainen osoite ulkomailla takaa Suomen kansalaiselle sen, että hänelle voidaan toimittaa tieto äänioikeuden käyttämisestä sekä eduskunta- , presidentin- että EU-vaaleissa. Samoin ajantasainen osoite takaa sen, että henkilö voidaan häntä koskevissa asioissa helposti ja nopeasti tavoittaa.

Osoitteenmuutosilmoitus täytetään oheisen linkin kautta ja lähetetään sähköisesti suoraan maistraattiin tai täyttämällä osoitteenmuutoslomake, joka postitetaan lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen:

Muutto ulkomailla

Alkuun

Uusi nimi

Jotta uusi etu- tai sukunimi (ei koske avioliiton kautta saatua nimeä) voidaan merkitä väestötietojärjestelmään, henkilön tulee toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistettu päätös nimenmuutoksesta tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös  Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska päätös on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee päätös olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen kansalaisella, jolla on kotipaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, on oikeus vaatia, että sukunimen määräytymiseen on sovellettava Suomen lakia.

Nimenmuutosilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti, mutta sähköinen palvelu vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset.

Lisätietoja ja ilmoituslomakkeet maistraatin kotisivuilta.

Alkuun

Uusi kansalaisuus

Jotta uusi kansalaisuus voidaan merkitä väestötietojärjestelmään, henkilön tulee toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa laillistettu päätös tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös kansalaisuudesta Suomen suurlähetystöön Dublinissa tai lähettää sen Suomeen viimeisen kotikunnan maistraatille. Koska päätös on laadittu yleensä antomaan kielellä, tulee päätös olla virallisen kääntäjän kääntämä joko suomeksi tai ruotsiksi. Lisää tietoa kaksoiskansalaisuudesta saat Maahanmuuttovirastosta.

Alkuun

Äidinkielitiedon muuttaminen ja ilmoitus asiointikielestä väestörekisterijärjestelmään

Mikäli henkilö haluaa vaihtaa äidinkielitiedon ja/tai asiointikielen väestörekisterijärjestelmään, muutoksesta voi ilmoittaa suomi.fi –palvelun kautta joko sähköisesti (vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset) tai ilmoituslomakkeella:

Äidinkielitiedon ja asiointikielen muutokset

Alkuun

Lisätietoja

Maistraatit
ohjeita ulkosuomalaisille: perustietoa miksi henkilötietojen pitää olla väestötietojärjestelmässä ajan tasalla vaikka asuu ulkomailla ja niiden välittäminen väestötietojärjestelmään

www.kela.fi
Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa

www.vero.fi
Verovirasto sähköinen palvelu, josta voit tilata esim. verokortin ja saada tietoja verotusasioista.

www.suomi.fi
Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista sekä palvelukartan julkishallinnon toimipisteistä. Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.

www.infopankki.fi
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa.

Alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 26.7.2016


© Suomen suurlähetystö, Dublin | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot