Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Anmälan till befolkningsdatasystemet - Finlands ambassad, Dublin : Konsulatets tjänster : Anmälningar till befolkningsdatasystemet

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Anmälan till befolkningsdatasystemet

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) som trädde i kraft den 1.3.2010 förpliktar finländska medborgare som är bosatta utomlands att omedelbart anmäla om ändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands.

De uppgifter om finländska medborgare som registreras i befolkningsdatasystemet bör hållas uppdaterade även då man vistas i utlandet, oberoende om utlandsvistelsen är tillfällig eller varaktig. En finländare som är bosatt utomlands är skyldig att omedelbart anmäla om förändringar i sina personuppgifter som skett, såsom barns födelse, ingående av äktenskap, skilsmässa, namnändring, erhållande av utländskt medborgarskap, flyttning osv.

Många av personens rättigheter och skyldigheter bestäms på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. T.ex. upprättandet av rösträttsregister inför val baserar sig på dessa uppgifter. Felaktiga adressuppgifter i befolkningsdatasystemet kan leda till att myndigheternas meddelanden (anmälan om rösträtt, värnplikts- och medborgarskapärenden) inte når mottagaren.

Anvisningar för överföring av utomlands bosatta finländares personuppgifter till befolkningsdatasystemet

Personen kan göra anmälan antingen till magistraten på den senaste hemorten eller till Finlands närmaste beskickning i det nya hemvistlandet.

Till början av sidan

Anmälan om utomlands född finska medborgare

Vid registrering av finsk medborgare född utomlands, bör följande tas i beaktande:

Om modern är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap oberoende av i vilken stat barnet föds (gäller dem som är födda 1.9.1984 eller senare).

Om barnets far är finsk medborgare när barnet föds och barnet föds utomlands kan barnet få finskt medborgarskap på följande sätt:

  • När barnets far är finsk medborgare vid barnets födsel och gift med barnets mor, får barnet automatiskt finskt medborgarskap när det föds. Om barnets far har dött innan barnet föds men var finsk medborgare medan han levde och gift med barnets mor får barnet finskt medborgarskap.
  • Om barnets far inte är gift med barnets mor när barnet föds, får barnet finskt medborgarskap genom anmälan (blankett KAN_4). Behandlingen av anmälan är avgiftsbelagd. Ett krav är att fastställande av faderskapet som gjorts i utlandet även gäller i Finland. Födelsen bör också registreras i befolkningsdatasystemet med anmälan om utomlands född finska medborgare (suomi.fi-internetservice). Mer information från Finlands ambassad (01) 478 1344 eller e-post visa.dub@formin.fi. Mer information om medborgarskapsanmälan från Migrationsverket.  Mer information om Erkännande av beslut om faderskap

Anmälningsförfarandet gäller endast för barn som är födda 1.6.2003 eller senare. Om ett barn är född tidigare bestäms medborgarskapet enligt tidigare gällande medborgarskapslagarna.

  • Om barnets far inte är gift med barnets mor när barnet föds, får det automatiskt finskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap från den dag då äktenskapet ingås om barnets far är finsk medborgare. Ett villkor är att fastställandet av faderskapet som gjorts utomlands gäller i Finland och att fadern har varit finsk medborgare utan avbrott från och med barnets födsel. Om faderskapet fastställs först efter att äktenskapet ingåtts,  måste fadern vara finsk medborgare även när faderskapet fastställs. I detta fall får barnet finskt medborgarskap från den tidpunkt då faderskapet fastställs. Mer information om Erkännande av beslut om faderskap.

Om barnet föddes före 1.6.2003 och äktenskapet ingick efter 1.6.2003 får barnet inte finskt medborgarskap genom föräldrarnas äktenskap. I andra fall bestäms medborgarskapet enligt de tidigare gällande medborgarskapslagarna.

En finsk medborgares adoptivbarn får automatiskt finskt medborgarskap, om adoptionsbeslutet har utfärdats innan barnet har fyllt 12 år. Adoptivbarn som är 12–17 år gammalt får finskt medborgarskap genom medborgarsanmälan. Mer information från Migrationsverket.

Detta gäller endast barn som adopterats 1.6.2003 eller senare.

Barnen kan ha dubbelt eller även flerfaldigt medborgarskap, om till exempel föräldrarna har olika medborgarskap. Kontrollera vad som gäller genom att kontakta det aktuella landets myndigheten.

I vissa länder är det födelseorten som avgör medborgarskapet. Det gäller under vissa förutsättningar även i Irland fast ingendera förälder är irländsk medborgare. Mer information Irish Naturalization and Immigration Service och Irish Passport Office.

 Till början av sidan

Barn född utom äktenskap;  beslut om faderskap

Ett beslut om faderskap som har meddelats i en främmande stat och som är giltigt i den staten kan med stöd av 51 § i faderskapslagen erkännas i Finland utan särskild fastställelse. I detta fall behöver inte finländskt förfarande för erkännande och fastställelse av faderskap tillämpas. Beslut om faderskap i Irland är i praktiken födelseattest , där faderns namn framgår, beviljade av irländska registerförare. Mer information: Irish General Register Office.

Följande handlingar krävs för registrering av finska medborgare som är födda utomlands:

Båda föräldrar/vårdnadshavare ska skriva under blanketten.

OBS! Blanketten är tvåsidig och undertecknas på blankettens frånsida. Uppge dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet. Ifall barnet har ett annat modersmål än finska eller svenska, ska finska eller svenska väljas som kontaktspråk på blanketten.

Blanketter kan också fås på ambassaden.

  • Officiella irländska födelseattesten, s.k. lång födelseattest (long form certificate) i original, med modern eller båda föräldrarna antecknade. OBS! Registerintyg av irländska myndigheter ska legaliseras (s.k. Apostille- stämpel) på Irish Department of Foreign Affairs and Trades konsulära avdelning. Apostille- stämpel krävs för att registreringen ska kunna göras i befolkningsdatasystemet.

Närmäre information från irländska utrikesministeriet.

  • Kopior av båda föräldrarnas/förälderns (om ensamförsöjare) pass.
  • Kopia av barnets möjliga irländska/andra statens pass eller något annat bevis på medborgarskapet för att anteckna det andra medborgarskapet i befolkningsdatasystemet.

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnas in på ambassaden för intygandet av bilagornas äkthet, antingen personligen eller per post. Vi rekommenderar att blankett och bilagor skickas som rekommenderat brev (registered post). 

Efter att ambassaden gjort sina anteckningar skickas blanketten med bilagor till Finland. Kom överens med konsuln äterlämningen av originalen.

Ambassaden tar ingen avgift för att intyga äktheten av bilagor.

Till början av sidan

Registrering av utomlands vigd finsk medborgare

Anmälaren ska underskriva blanketten. Om makas/makes släktnamn har ändrats i samband med äktenskapet fyll i rutan ”Släktnamn efter vigseln”.

Blanketter kan också fås på ambassaden.

Närmäre information från irländska utrikesministeriet

  • Kopior av båda makarnas pass

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnas in på ambassaden för intygandet av bilagornas äkthet, antingen personligen eller per post. Vi rekommenderar att blankett och bilagor skickas som rekommenderat brev (registered post). 

Efter att ambassaden gjort sina anteckningar skickas blanketten med bilagor till Finland. Kom överens med konsuln äterlämningen av originalen.

Ambassaden tar ingen avgift för att intyga äktheten av bilagor.

Till början av sidan

Registrering av utomlands registrerat partnerskap av finsk medborgare

Anmälaren ska underskriva blanketten.

Blanketter kan också fås på ambassaden.

Närmäre information från irländska utrikesministeriet 

  • Kopior av båda partnernas pass

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnas in på ambassaden för intygandet av bilagornas äkthet, antingen personligen eller per post. Vi rekommenderar att blankett och bilagor  skickas som rekommenderat brev (registered post). 

Efter att ambassaden gjort sina anteckningar skickas blanketten med bilagor till Finland. Kom överens med konsuln äterlämningen av originalen.

Ambassaden tar ingen avgift för att intyga äktheten av bilagor.

Till början av sidan

Skilsmässa

Skilsmässor som beviljats inom EU-området fr.o.m. 1.3.2001 är som sådana giltiga i Finland, om till beslutet har bifogats ett intyg enligt EU:s regler som utvisar att skilsmässan vunnit laga kraft. Intyget fås av den myndighet som gett skilsmässobeslutet. Dessa skilsmässobeslut kan lämnas till beskickningarna för vidarebefordran till Finland. Ofta bör skilsmässobeslutet översättas antingen till finska eller till svenska för att anteckning om skilsmässan ska kunna göras i befolkningsdatasystemet i Finland.

Mer information om skilsmässa i Irland: Irish Circuit Court och Citizensinformation.ie 

Skilsmässor som beviljats finska medborgare utanför EU samt skilsmässor inom EU före 1.3.2001 ska stadfästas av Helsingfors hovrätt för att vara giltiga i Finland. Ytterligare anvisningar om stadfästelse ger Helsingfors hovrätt. Ett skilsmässobeslut som kräver stadfästelse av hovrätten kan alltså inte lämnas till beskickningen för vidarebefordran, utan personen måste sända de handlingar som berör ärendet direkt till Helsingfors hovrätt.

Till början av sidan

Registrering av utomlands avliden finsk medborgare

Anmälaren ska underskriva blanketten.

Blanketter kan också fås på ambassaden.

Närmäre information från irländska utrikesministeriet 

  • Kopia av avlidnes pass

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnas in på ambassaden för intygandet av bilagornas äkthet, antingen personligen eller per post. Vi rekommenderar att blankett och bilagor skickas som rekommenderat brev (registered post). 

Efter att ambassaden gjort sina anteckningar skickas blanketten med bilagor till Finland. Kom överens med konsuln äterlämningen av originalen.

Ambassaden tar ingen avgift för att intyga äktheten av bilagor.

Till början av sidan

Flyttanmälan

Flyttning till utlandet från Finland

När en finsk medborgare flyttar till utlandet, kan flyttningen vara antingen tillfällig eller varaktig (tillfällig innebär högst ett års vistelse, t.ex. kortvarigt arbete eller studier eller motsvarande orsak). Om flyttningen är tillfällig, kvarstår personen som närvarande i befolkningsdatasystemet. Som personens hemkommun i Finland kvarstår hemkommunen vid utresan med därtill hörande rättigheter och skyldigheter.

Om flyttningen till utlandet är varaktig, dvs. personen flyttar för att bosätta sig i utlandet varaktigt, överförs han i befolkningsdatasystemet till den frånvarande befolkningen. Hans sista hemkommun är den kommun från vilken han flyttade till utlandet. Flyttningen avbryter sålunda också en del av de rättigheter och skyldigheter som anknyter till hemkommunen. Sådana är t.ex. rösträtten i kommunala val och till hemkommunen anknutna kommunala rättigheter.

När en finsk medborgare flyttar till utlandet, bestäms hans/hennes nationella rättigheter och skyldigheter på olika sätt i olika frågor, och det är därför viktigt att personen själv tar kontakt t.ex. med Skatteförvaltningen och Folkpensionsanstalten FPA redan före sin utresa och klargör hur flyttningen inverkar i hans fall hos olika myndigheter och hurdana anmälningsskyldigheter han/hon har gentemot myndigheterna. 

Mera information:
Arbets- och näringsbyrån: Minneslista för den som flyttar till ett annat land

Till början av sidan

Flyttning till Finland från utlandet

Flyttanmälan ska göras till magistraten om man flyttar hem till Finland för gott eller om en tillfällig vistelse på en ny adress varar över tre månader (avser alltså inte ovannämnda semestervistelse). Om du vet redan när du kommer till Finland att du stannar för en kortare period än ett år och därefter åter flyttar utomlands, räknas flyttningen som tillfällig. Då får du ingen hemkommun i Finland, utan du registreras i befolkningsdatasystemet på en tillfällig adress. En tillfällig flyttning handlar det om även då vistelsen beräknas vara minst ett år, men huvudanledningen till återflyttningen är att personen t.ex. ska fullgöra sin värnplikt och inte tänker stanna i Finland för gott.

Om du har planer för att stanna i Finland minst ett år, är det bäst att du anmäler flyttningen som varaktig till magistraten, så att du får en hemkommun med tillhörande förmåner som kommuninvånare. Om en temporär vistelse förvandlas till varaktig ska detta anmälas till magistraten.

Vid behov kan du också anmäla en annan postadress än din bostadsadress till magistraten.

Mera information:
FPA: Flyttning från utlandet till Finland
Magistraterna: I vilka fall ska vistelsen anmälas till myndigheterna?  

Till början av sidan

Flyttningsanmälan från Finland till utlandet och från utlandet till Finland

Flyttning från Finland till utlandet och från utlandet till Finland ska flyttanmälan göras på internet eller på en blankett. Elektronisk flyttanmälan kan göras med finska nätbankskoder eller alternativt per e-post address@maistraatti.fi. Blanketter finns hos Finlands ambassaden i Dublin, tel. (01) 478 1344 eller per e-post visa.dub@formin.fi.

Flyttningsanmälan görs skriftligt och senast en vecka efter flyttningen. Anmälan bör göras också om tillfälligt boende som varar längre än tre månader.

Kom ihåg att göra flyttanmälan för dig själv och eventuella medflyttande familjemedlemmar:

Flyttning till utlandet eller från utlandet till Finland

Till början av sidan

Ny adress i utlandet

För en finländsk medborgare som bor utomlands är adressen ytterligare en viktig uppgift att hålla aktuell. Därmed bör du alltid anmäla eventuella adressändringar i befolkningsdatasystemet.

En aktuell adress i utlandet tryggar att den finska medborgaren får meddelande om rösträtt i riksdags-, president- och EU-val. En aktuell adress tryggar också att personen kan nås snabbt och enkelt i ärenden som gäller honom.

Anmäla din ny adress till en magistrat i Finland på en elektronisk blankett eller på en blankett som kan skrivas ut:

Anmälan om adressändring om person bosatt utomlands till det finska befolkningsdatasystemet 

Till början av sidan

Nytt namn

För att ett nytt för- eller släktnamn (gäller inte namn som fåtts genom äktenskap) ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet, ska personen sända ett i hemvistlandet officiellt legaliserat beslut om namnändringen i original eller en officiellt bestyrkt kopia till magistraten på den senaste hemorten i Finland. Eftersom beslut i allmänhet uppgörs på det utfärdande landets språk, bör beslutet vara översatt av en auktoriserad  översättare antingen till finska eller till svenska.

En finsk medborgare som har hemort i en annan stat än Finland, Norge, Sverige eller Danmark, har rätt att kräva att vid förvärvet av släktnamn ska tillämpas finsk lag.

Namnändring kan också göras på e-tjänsten men den kräver identifieringen med finska nätbankskoder eller identitetskort med elektroniska kommunikationskoden.

Mera information och blanketter på magistratens hemsida   

Till början av sidan

Nytt medborgarskap

För att ett nytt medborgarskap ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet, bör personen sända ett i hemvistlandet officiellt legaliserat beslut om medborgarskapet i original eller en officiellt bestyrkt kopia till Finlands ambassad i Dublin eller till magistraten på den senaste hemorten i Finland. Eftersom beslut i allmänhet uppgörs på det utfärdande landets språk, bör beslutet vara översatt av en auktoriserad översättare antingen till finska eller till svenska.

Ytterligare information om dubbelt medborgerskap finns på Migrationsverkets hemsida.

Till början av sidan

Nyttiga länkar

Magistraterna
Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands :  Basuppgifter om varför personuppgifterna bör vara tidsenliga i befolkningsdatasystemet trots att personen bor utomlands, och betydelse i vilket land personen bor    

Folkpensionsanstalten (FPA) ansvarar för grundtryggheten för alla som bor i Finland.  

Skatteförvaltningens e-service: beställing  av skattekort och skatteanvisningar

www.suomi.fi
Portalen Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare. Portalen innehåller e-tjänster och blanketter, information, och servicekarta som visar positions- och kontaktuppgifterna för kontor och serviceställen inom den offentliga förvaltningen. Bekanta Dig också med Medborgarkontot.

www.infopankki.fi
På Infobankens webbsidor finns det viktig information för invandrare om verksamheten och möjligheterna i det finländska samhället.

www.medborgarradgivning.fi

Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används. 

Till början av sidan

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 26.9.2018


© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter