Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Dublin : Konsulatets tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass

Ett finländskt pass är ett resedokument som kan beviljas åt finska medborgare. Endast ett giltigt pass kan användas som resedokument. Personuppgifterna i passet (namn och personnummer) bör också vara giltiga. Om du t.ex. byter efternamn på grund av äktenskap måste du förnya ditt pass.  Det lönar sig inte att resa med ett söndrigt eller skadat pass eftersom din resa i värsta fall kan bli avbruten vid en gränskontroll. Passet är också ett identitetsbevis.  Ett pass kan bara innehålla en persons uppgifter, till exempel barn kan inte vara införda i sin vårnadshavares pass.

Utomlands kan du ansöka om pass hos vilken finländsk beskickning som helst som har befogenhet att utfärda pass, det vill säga en ambassad, ett generalkonsulat eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman (inte ett honorärkonsulat).  Du kan också ansöka om pass oberoende av boplats hos polisen i Finland eller i utlandet hos finska beskickningar som har rätt att bevilja pass.

Ansökan måste alltid lämnas in personligen hos en beskickning.

Ansökan kan sättas igång endast om uppgifterna i befolkningsdatasystemet är korrekta (bl.a. uppgifter om äktenskap, skilsmässa, födda barn och bostadsadress). Du måste själv se till att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tidsenliga. En finsk medborgare kan även avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet hos magistraten en gång om året.

För att kontrollera och rätta dina befolkningsuppgifter kan du ta kontakt med magistraten. Finska beskickingar kan också hjälpa dig att uppdatera uppgifterna.

Ett pass gäller i regel i fem år.  Minderåriga måste har egna pass och måste vara personligen närvarande när passansökan lämnas in.

Så här ansöker du om pass

Ansökan om pass ska lämnas in personligen på ambassaden i Dublin. Mottagning av ansökan om pass endast med tidbeställning, tel. (01) 478 1344 eller e-post sanomat.dub@formin.fi

Kundservice öppethållningstider

 • Öppethållningstider mån-fre kl. 9.00 – 16.00. Stängt på lunchtiden kl. 12.00 – 13.30. Passansökningar och andra konsulära tjänster i regel enligt avtal. Förfrågningar helst per e-post visa.dub@formin.fi eller tel. (01) 478 1344 
 • Helgdagar när ambassaden är stängd: irländska helgdagar och av finska helgdagar; långfredag, midsommarafton och julafton.

Minderåriga ska lämna in ansökan personligen tillsammans med en av eller båda vårdnadshavarna. Barn som är födda utomlands måste vara antecknade i finska befolkningsdatasystemet innan ansökandet av pass. Se närmare under Pass för minderåriga.

Du måste i förväg försäkra dig om att personuppgifterna i befolkningsregistersystemet är uppdaterade och korrekta. Om du t.ex. byter efternamn på grund av äktenskap måste informationen om äktenskapet vara uppdaterad i befolkningsdatasystemet innan du kan förnya ditt pass. Du måste själv se till att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tidsenliga. En finsk medborgare kan även avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet hos magistraten en gång om året, se närmare.

För att rätta dina befolkningsuppgifter ta kontakt med Finlands ambassad per e-post visa.dub@formin.fi eller tel. (01) 478 1344. 

Till början

Till ansökan behövs

 • 1 foto (högst sex månader gammalt).Polisens anvisningar för passfoto.
 • Ett giltigt pass eller identitetskort. Om du inte har ett giltigt identitetskort eller pass försöker man klarlägga din identitet med hjälp av andra dokument eller registeruppgifter som bekräftar din identitet. 
 • Om du inte har ett finskt pass, ska du kunna bestyrka din identitet med t.ex. ett utländskt pass (om du har andra medborgarskap) och med andra dokument eller registeruppgifter som bekräftar din identitet.
 • Ansökan om första pass för minderårig som är född utomlands: officiell utländsk födelseattest i original med föräldrarna antäcknade i attesten samt båda föräldrarnas pass (förälderns om ensamförsörjare). Födelseattest måste ha apostille-stämpel.
 • Barn och ungdomar under 18 år behöver skriftligt medgivande från vårdnadshavarna för att få eget pass. Om endast en av vårdnadshavarna är med vid ansökningstillfället, krävs medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren. Ta med er också föräldrarnas pass. Här kan du skriva ut Vårdnadshavarens medgivande (PDF, 1 s., 3.68 kbyte). 
 • Förlorat eller stulet pass måste anmälas till lokala polisen. Ta med förlustanmälan när du ansöker om nytt pass. Se förlorat eller stulet pass och tillfälligt pass.
 • Män 17-30 år: Hinderslöshet kan intygas med militärpass, civiltjänstgöringsintyg, intyg om hinderslöshet utfärdat av militär myndighet eller uppbådsintyg av vilket det framgår att personen under fredstid eller helt och hållet är befriad från militärtjänstgöring. En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i en annan stat och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Ta ändå med beslutet om befrielse när du ansöker om nytt pass, mer information från Försvarsmakten.
 • Om du är över 18 år och både finsk medborgare och medborgare i en annan stat måste du vid behov bevisa att du har behållit ditt finska medborgarskap när du har fyllt 22 år, mer information från Migrationverket. Varje år skickas information till de personer som under året fyller 18 år och har registrerad adress i befolkningsdatasystemet. Du måste själv se till att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tidsenliga. En finsk medborgare kan även avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet hos magistraten en gång om året, se närmare.
 • Betalningskvitto från banken

Till början

Avgifter och betalning

Kolla expeditionsavgiften för ett pass på serviceavgifter här

Du bör erlägga betalningen till Finlands ambassads bankkonto före inlämnandet av själva ansökan. Du kan inte betala kontant eller per kort i ambassaden. Obs. på samma gång kan du betala avgiften för registrerat brev, om du vill att passet skickas med post. Expeditionsavgiften returneras inte ifall passet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.​

Ambassadens bankkontouppgifter är BIC: BOFIIE2D och IBAN: IE69BOFI90149051284015. Vi ber ansökanden skriva sitt eget namn i fältet för övrig information.

Passavgifter

Till början

Hämtandet av pass

Leveranstiden för ett nytt pass är ca 10 arbetsdagar.

När ditt pass är färdigt, ska du själv hämta det eller ge någon fullmakt att hämta det i ditt ställe. Här kan du skriva ut Fullmakt (PDF, 1 s. 3.82 kbyte).  Du kan också be att få passet skickat per rekommenderat brev på din bekostnad. 

Det gamla passet behövs inte överlämnas till ambassaden. Med ditt nya pass får du anvisningar om makulering och förstöring av det gamla passet.

Mer information, e-post visa.dub@formin.fi eller tel. (01) 478 1344

Till början

Vanliga frågor om pass

Varför duger endast ett giltigt pass eller identitetskort som identitetsbevis då jag ansöker om pass?

Ett giltigt pass eller identitetskort är de enda officiellt godkända identitetsbevisen då du ansöker om nytt pass, vilket betyder att polisen har identifierat dig på tillförlitligt vis då du har ansökt om passet eller identitetskortet. Exempelvis ett körkort kan inte betraktas som en tillförlitlig identitetshandling eftersom kortet endast är ett intyg om rätten att köra fordon. Kortets innehavare har inte identifierats av polisen.

Förlorat eller stulet pass

Förlorat eller stulet pass måste anmälas till lokala polisen. Ta med förlustanmälan när du ansöker om nytt pass. Kontakt information av irländska polisen An Garda Síochána.

Till början

Tillfälligt pass

Ett pass kan av särskilda skäl, om du har förlorat det eller det har blivit stulet, utfärdas temporärt (tillfälligt pass), om det inte annars är möjligt att utfärda ett pass. Beslutet att utfärda ett tillfälligt pass ska alltid övervägas noga och fall för fall. Ett tillfälligt pass utfärdas endast för den tid det är nödvändigt, i regel bara för hemresa.

Till början

Utfärdande av pass utan att ett giltigt pass dras in, sk. dubbelpass

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in av särskilt vägande skäl. Du måste bifoga med ansökan en utredning om passets nödvändighet, t. ex. ett brev från arbetsgivare eller en annan tillförlitlig utredning.

I övrigt ansöker du om ett dubbelpass på samma sätt som ett normalt pass och det ska betalas på samma gång när du lämnar in ansökan. 

Till början

Pass för minderåriga

Barn som är födda utomlands måste vara antecknade i finska befolkningsdatasystemet och ha personbetäckningen innan ansökandet av pass, mer information från Finska ambassaden, visa.dub@formin.fi eller tel. (01) 478 1344.

Vid ansökan om första pass för minderårig som är född i utomlands måste du ha med den officiellt utländska födelseattesten i original, med föräldrar antecknade samt båda föräldrarnas/föräldernas (om ensamförsöjare) pass. Födelseattest måste ha apostille-stämpel, närmare information från irländska utrikesministeriet.

Minderåriga ska lämna in ansökan personligen tillsammans med en av vårdnadshavarna.

Barn kan inte skrivas in i föräldrarnas pass.

Barn ska närvara personligen när passansökan lämnas in.

Barn och ungdomar under 18 år behöver skriftligt medgivande från vårdnadshavarna för att få eget pass. Om endast en av vårdnadshavarna är med vid ansökningstillfället, krävs medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren.

Minderåriga bör alltid ha med sig en resehandling som visar identiteten när de reser; pass eller finskt identitetskort inom EU-länder, mer om id-kort.

Vissa länder kan ha specialkrav som gäller barnens resedokument. De kan också kräva att passet är giltigt under en viss tid efter resan eller. Alltid kolla med din resebyrå eller det aktuella landets ambassad eller konsulat.

Till början

Hur gör jag när jag har bytt namn?

Passinnehavaren ska själv se till att personuppgifterna i passet motsvarar uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Enligt passlagen ska passinnehavaren skaffa nytt pass om han eller hon bytt namn och ska använda passet som resehandling.

Till början

Vad ska man göra om man ändrat utseende?

Om utseendet förändrats väsentligt bör man skaffa ett nytt pass.

Till början

Vad är ett maskinläsbart pass?

Ett maskinläsbart pass har två textrader på personsidan. Textraderna består av bokstäver, siffror och tecken >. Alla finska pass som är giltiga och som är utfärdade för minst ett år är maskinläsbara.

Till början

Kan det nya passet gå sönder?

Det nya passet är mycket hållbart. Passets chip och antenn kan dock gå sönder om passet behandlas ovarsamt. Följ anvisningarna som följer med passet för att undvika att det går sönder.

Till början

Identitetskort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort. Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort görs på samma sätt som för pass, personligen vid en ambassad. Identitetskortet ansluts inte till fingeravtryck.

Hur mycket kostar ett identitetskort och hur betalar man?

Du bör erlägga betalningen till Finlands ambassads bankkonto före inlämnandet av själva ansökan. Kontrollera priset och bankkontouppgifter på serviceavgifter. Ytterligare information om identitetskort på polisens webbplats

Till början

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 24.4.2018


© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter