Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finskt medborgarskap - Finlands ambassad, Dublin : Konsulatets tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Finsk medborgare kan man i allmänhet bli genom:

  1. Födelse (härstamningsprincipen). Ett barn får alltid automatiskt finskt medborgarskap vid födelsen när barnets mor är finsk medborgare (barn födda efter 1.9.1984). När barnets far är finsk medborgare och gift med barnets utländska mor får barnet automatiskt finskt medborgarskap, sk. legitimation. En finsk medborgares adoptivbarn får automatiskt finskt medborgarskap, om adoptionsbeslutet har utfärdats innan barnet har fyllt 12 år. Födelsen bör registreras i befolkningsdatasystemet med anmälan om utomlands född finska medborgare, mer information: anmälan om utomlands född finska medborgare.
  2. Anmälan. Ett barn som är fött utom äktenskapet och vars far är finsk medborgare, får finskt medborgarskap efter anmälan. Villkoret är att fastställandet av faderskapet som skett utomlands från och med februari 2010 är giltigt i Finland som sådant och att fadern efter barnets födelse utan avbrott varit finsk medborgare. Beslut om faderskap i Irland är i praktiken födelseattest, där faderns namn framgår, beviljade av irländska registerförare. Mer information: Irish General Register Office. Adoptivbarn som är 12–17 år gammalt får finskt medborgarskap efter anmälan. Födelsen bör också registreras i befolkningsdatasystemet med anmälan om utomlands född finska medborgare
  3. Födelse i Finland (territorialprincipen). Ett barn som är fött i Finland får finskt medborgarskap, om det inte finns några uppgifter om föräldrarnas medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap.
  4. Genom ansökan (naturalisering). Finskt medborgarskap kan förvärvas på ansökan om vissa villkor för naturalisation är uppfylls. Behandlingen av anmälan är avgiftsbelagd.

Mer information från Finlands ambassad (01) 478 1344 eller s-post visa.dub@formin.fieller Migrationsverket.  

Flerfaldigt medborgarskap (dubbelt medborgarskap)

Den nya medborgarskapslagen från den 1 juni 2003 godtar flerfaldigt (dubbelt) medborgarskap i större omfattning än tidigare. En finsk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt finska medborgarskap. En utländsk medborgare som får finskt medborgarskap behöver inte längre avsäga sig sitt tidigare medborgarskap.

En förutsättning för att ha kvar det finska medborgarskapet när man blir medborgare i ett annat land är att det andra landet tillåter flerfaldigt medborgarskap. På samma sätt kan en utländsk medborgare ha kvar sitt tidigare medborgarskap om landets lag inte hindrar att han eller hon även förvärvar finskt medborgarskap.

Ett barn kan vid födelsen få två medborgarskap om barnets föräldrar har olika medborgarskap.

En finländare som är bosatt utomlands är skyldig att omedelbart anmäla om förändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands. Finländare som förvärvar utländskt medborgarskap genom ansökan eller på annat sätt, bör omedelbart uppdatera hans/hennes uppgifter i Finska befolkningsdatasystemet. Mer information: anmälan till befolkningsdatasystemet.

Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du är 18–22 år

Om du är både finsk medborgare och medborgare i ett annat land kan du automatiskt förlora ditt finska medborgarskap när du har fyllt 22 år.

Förlust av medborgarskapet vid 22-års ålder

Du förlorar automatiskt ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år om du har medborgarskap i ett annat land vid sidan av ditt finska medborgarskap och du saknar tillräcklig anknytning till Finland. Ditt barn förlorar inte sitt finska medborgarskap om du automatiskt förlorar ditt medborgarskap.

Tillräcklig anknytning

Om du har tillräcklig anknytning till Finland behåller du ditt finska medborgarskap. Din anknytning är tillräcklig

  • om du är född i Finland och du har din hemkommun i Finland när du fyller 22 år, eller har bott i Finland eller i ett annat nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige) i sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år, eller
  • är 18–21 år och
  • har ansökt om finskt pass eller har fått finskt pass, eller
  • har gjort eller håller på att göra din värnplikt, civiltjänstgöring eller frivilliga militärtjänst för kvinnor i Finland, eller
  • har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan, eller
  • har anmält till en finsk beskickning utomlands eller magistraten i Finland att du vill behålla ditt medborgarskap. Du kan inte göra anmälan till ett honorärkonsulat eller till Migrationsverket. Du får formulera anmälan fritt och den ska vara skriftlig.

Information om risken för förlust av medborgarskap

Migrationsverket informerar de personer med finskt medborgarskap, som har haft sin hemkommun i Finland under en kortare tid än sju år, om risken för förlust av medborgarskap. Migrationsverket informerar också om vilka möjligheter de har att behålla sitt finska medborgarskap.

Varje år skickas information till de personer som under året fyller 18 år och har registrerad adress i befolkningsdatasystemet. Därför är det viktigt att dina uppgifter är aktuella i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina uppgifter hos magistraten i din senaste hemkommun i Finland. Om du inte vet vilken din hemkommun är kan du be att uppgifterna kontrolleras av magistraten. Magistraten för in uppgifterna i befolkningsdatasystemet om du automatiskt förlorar eller behåller ditt finska medborgarskap och informerar dig om detta.

Om du redan har förlorat ditt finska medborgarskap

Om du har förlorat ditt finska medborgarskap som 22 åring på grund av att du saknar tillräcklig anknytning till Finland kan du få tillbaka ditt medborgarskap efter anmälan. Lämna in medborgarskapsanmälan personligen till en finsk beskickning utomlands.  Mer information från Migrationsverket.  En behandlingsavgift uppbärs för behandlingen av anmälan.

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

Utländska medborgare som erhållit finskt medborgarskap och som i sitt forna hemland fullgjort sin fredstida värnplikt eller en del av den (minst 4 månader) kan på basis av ansökan befrias från beväringstjänst under fredstid.

Beslutet om befrielse fattas av regionalbyrån. Regionalbyrån kan på basis av ansökan av specifika skäl befria finsk medborgare, som också har medborgarskapi ett annat land, från beväringstjänst under fredstid, om denna person inte har sin egentliga bostad och sitt hem i Finland och inte har några egentliga band till Finland.

En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i ett annat land och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Värnpliktig som faller under denna s.k. sju års regel behöver inte ansöka skilt om befrielse. En värnpliktig som har flerfaldigt medborgarskap och som fått befrielse kan beordras till beväringstjänst om han flyttar till Finland före utgången av det år under vilket han fyller 30 år.

Beslut om befrielse liksom avtalstolkningar grundar sig på uppgifter om adress och medborgarskap i befolkningsdatasystemet. Därför lönar det sig att kontrollera med. befolkningsbokföraren eller beskickningen att de är korrekta.

Dessutom bör 21-åriga eller äldre personer med flerfaldigt medborgarskap som kommer utomlands ifrån för att påbörja sin tjänstgöring  kontrollera att de inte förlorar eller har förlorat sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder, mer information Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du är 18-22 år.

Mer information Försvarsmakten.

Ändringar i medborgarskapslag 1.9.2011

Medborgarskapslagen ändrades den 1 september 2011. Lagen innehåller också ändringar som berör dem som är bosatta utomlands.

Tidigare finska medborgare kan förvärva medborgarskap på nytt genom ett anmälningsförfarande. En tidigare finsk medborgare beviljas medborgarskap oberoende av om han eller hon bor i Finland eller i utlandet. Anmälningsförfarandet gäller inte avkomlingar till finska medborgare.

De som är bosatta utomlands kan lämna in anmälan om medborgarskap (tidigare finska medborgare, utomäktenskapliga barn till finska fäder, adoptivbarn) till vilken polisinrättning som helst i Finland. Anmälan kan också lämnas in till behörig beskickning som i första hand bestäms enligt hemlandet.

För ett barn som är sökande görs ansökan eller anmälan av barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.

Mer information om finska medborgarskap Migrationsverket.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 2.10.2018


© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter