Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Andra ärenden - Finlands ambassad, Dublin : Konsulatets tjänster : Andra ärenden

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Andra ärenden 

Adresstjänst 

Finland

Via adresstjänsten kan man söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland. Via tjänsten fås även adresser till finländska medborgare som är bosatta utomlands, förutsatt att de har meddelat sin gällande adress till magistraten. Uppgifterna i tjänsten baserar sig på befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Befolkningsdatasystemet är Finlands mest använda grundregister.

Tjänsten är avgiftsbelagd, mer information www.adresstjanst.net  

Irland

 • Ämbetsbetyg och addressupplysningar

  Det finns inget koncentrerat befolkningsdatasystem i Irland. Irlands registermyndighet General Register Office (GRO) registrerar födelse, äktenskap, registrerade partnerskap och död, men inte till exempel addressförändringar. Data-arkivet är ofullkomligt och innehåller inte till exempel kyrkobokföring med tidigare registreringar.

  Det är möjligt att beställa registeruppgifter om en privatperson (födelse, äktenskap, samboförhållande, död), om uppgifterna är registrerade. Advokatbyråerna, släktingar eller andra håll kan beställa uppgifter.  Betjäningen är avgiftsbelagd.

  Webbsidan för General Register Office, där ni finner blanketter och anvisningar, hur man kan beställa är här

Till början

Irland

Privatpersoner kan anhålla om att utrikesministeriet från utlandet skaffar ämbetsbetyg (personbevis), handlingar eller adressuppgifter gällande andra personer.  Tjänsten är avgiftsbelagd.

Information om servicen: utrikesministeriet 

Till början

Advokater

Finska advokaters kontaktuppgifter: Finlands Advokatförbund  

Irländska advokaters kontaktuppgifter: Law Society of Ireland

Mer information om irländska rättsystemet och allmän rättshjälp (Legal Aid) från Citizensinformation –internetservice. 

Till början

Apostille-intyg

I många länder är det s. k. apostille-intyget tillräckligt för att bekräfta äktheten av dokumentet. I Finland utfärdas intyget av notarius publicus i magistraten. Ingen annan legaliseringprocedur behövs. Intyget är avgiftsbelagt.  Finlands ambassader eller konsulater kan inte utfärda apostille-intyg.

Magistrater: notarius publicus 

Magistrater: kontaktuppgifter 

I Irland fås apostille-intyg från Irish Department of Foreign Affairs and Trades konsulära avdelning.

Intyg är avgiftsbelagt.

Till början

Bil

Temporär skattefri användning av fordon i Finland

En person som är stadigvarande bosatt i någon annan stat än Finland kan i vissa fall temporärt skattefritt använda ett fordon i Finland som är registrerat någon annanstans än i Finland. Exempel av dessa fall är rätten att använda ett fordon som s.k. turistbil samt användning av ett utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet.

Mer information: Finska tullen 

Temporär skattefri användning av fordon i Irland

En person som är stadigvarande bosatt i någon annan stat än Irland kan i vissa fall temporärt skattefritt använda ett fordon i Irland som är registrerat någon annanstans än i Irland.

Mer information: Revenue Irish Tax and Customs 

Flyttfordon

För information om privat import/införsel av flyttfordon till Finland kontakta finska tullen.

För information om privat import/införsel av flyttfordon till Irland kontakta Revenue Irish Tax and Customs och Citizensinformation -internetservice.

Vinterdäck

Vinterdäck bör användas på person-, paket- och specialbilar på vintrarna. Vinterdäckstvånget gäller även utlandsregistrerade person- och paketbilar som framförs i Finland. Mer information om bestämmelser och användningstid fås från Trafi trafiksäkerhetsverket. 

Trafikbestämmelser

I Finland: Trafikskyddet 

I Irland: Road Safety Authority  

OBS! Irland har vänstertrafik.

Till utlandet med bil

Allmän information om bl. annat det  gröna kortet, som är ett internationellt intyg om giltig trafikförsäkring.

Finland:

Irland:

Till början

Djur

Införsel av djur till Finland: Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Införsel av djur till Irland: Department of Agriculture, Food and the Marine

Till början

Flyttning

Inflyttning/ utflyttning kräver mycket praktiska arrangemang. Här finns en samling länkar till finska och irländska myndigheternas websidor, som har nyttig information om flyttning:

Finland

Magistraterna
I vilka fall ska vistelsen anmälas till myndigheterna?

FPA ansvarar för grundtryggheten för alla som bor i Finland. 
Om du flyttar utomlands måste du anmäla det till FPA oberoende av om du flyttar tillfälligt eller för att stanna. Om du har vistats utomlands och ändå haft din sociala trygghet i Finland ska du anmäla till FPA om du flyttar tillbaka. Om du inte har hört till den sociala tryggheten i Finland medan du bott utomlands måste du ansöka om den hos FPA då du flyttar tillbaka till Finland. Om du flyttar inom EU-länder, är det viktigt att ansöka och ta med E- eller U blanketter, som är nödvändiga att trygga ditt social socialskydd.

Skatteförvaltningen
Skatteförvaltningens internet-service i vilken du kan till exempel beställa eller skriv ut ett nytt skattekort och läsa nyttig information om skatt.

www.suomi.fi   
Portalen Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare. Portalen innehåller e-tjänster och blanketter, information, lagar samt nyheter från den offentliga förvaltningen.

Infopankki
I Infobanken hittar du grundläggande information för invandrare om Finlands samhälle och praktisk information.

In to Finland
In To Finland är ett serviceställe för utländska arbetstagare i Finland, som upprätthålls av både FPA och Skatteförvaltningen. Utöver personer som kommer till Finland för att arbeta betjänar de också utländska företagare, studerande samt företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft.

Migrationsverket
Uppgifter om uppehållstillstånd; andra än EU-medborgare och i vissa fall familjemedlem till en finsk medborgare.

Finska polisen  
En unionsmedborgares registrering av uppehållsrätt , viljande av uppehållskort åt en unionsmedborgares familjemedlem som själv inte är unionsmedborgare, familjemedlemmar till finska medborgare i vissa fall och fortsatta tillstånd.

Finska kommuner och landskap i suomi.fi –internetservice
På landskapens och kommunernas webbsidor finns information för kommuninvånarna om för exampel barndagvård, skolor och hälsovårdservice.

Arbets- och näringsministeriet  
TE-tjänsten för arbetssökande, nyttig information om arbetslivet.

TE-tjänsten, Länkar till inhemska arbetsplatssidor

TE-tjänsten
Information för utlänningar om reglerna i arbetslivet i Finland

Reseanmälan
De som reser eller flyttar utomlands, särskilt till riskfyllda regioner, kan göra en frivillig reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk representation.

Irland:

Citizensinformation.ie 
Praktisk information om irländska samhälle, bland annat skolor, TV-licens, bilens registering.

Irish Naturalization and Immigration Service
Information om ansökan av uppehållstillstånd åt en unionsmedborgares familjemedlem som själv inte är unionsmedborgare.

Garda National Immigration Bureau
Registrering av personer som är inte unionsmedborgare. Alla som är inte unionsmedborgare måste registrera vid Garda National Immigration Bureau inom tre månader efter inresa i Irland. Unionsmedborgare behöver inte registera sin uppehållsrätt i Irland.

Intreo, Jobs Ireland
Irländska arbetskraftsbyrå och socialskydd

Indeed
Lediga jobb –tjänsten

Jobs.ie
Lediga jobb –tjänsten

Revenue – Irish Tax and Customs
Irländska skatteförvaltning och tull

Welfare Ireland
Welfare Ireland – socialverkets informationspaket för in/utvandrare, bl. annat vilka  intyg (U- och E-dokumenter) behöver man över olika rättigheter när man flyttar mellan medlemsstaterna.

Welfare Ireland, barnbidrag
Information om hur man kan ansöka om irländska barnbidrag. När du flyttar tillbaka till Finland, kom ihåg att be dem avsluta betalning av barnbidrag. Det lönar sig att be om skriftligt intyg från irländska socialverket om annulering av barnbidrag. Du behöver detta intyg när du ansöker barnbidrag i Finland från FPA.

Till början

Identitetskort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.

Identitetskortet kan också användas som resedokument i stället för pass. Observera att följande identitetskort inte kan användas som resedokument: s.k. identitetskort för minderåriga som utfärdats utan vårdnadshavarnas samtycke, identitetskort utfärdat för utlänning eller temporärt identitetskort. Identitetskortet kan användas som resdokument i stället för pass i alla EU-länder, Liechtenstein, San Marino och Schweiz. I de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island) behövs inget resedokument, men man måste alltid kunna bestyrka sin identitet vid begäran på ett tillförlitligt sätt.

Om ett identitetskort förkommer eller stjäls i Irland skall det alltid anmälas till lokala polisen (An Garda Síochána) och anmälan måste skickas till finska polisen. Kom ihåg att ett identitetskort som anmälts som förkommet eller stulet kan användas som resedokument först efter att kortets innehavare har uppvisat det för polisen och anmält att kortet upphittats.

Mer information om identitetskort: Pass eller Polisen

Till början

Intyg över att någon lever till personer som är bosatta utomlands

Finsk medborgare som är bosatt utomlands bör i vissa situationer, till exempel bouppteckning eller lagfart, bevisa att hon/han lever. För detta ändamål kan ambassaden skriva ett notarieintyg ( s.k. intyg över att någon lever). Också  finska honorärkonsulat eller i Irland notarius publicus (Notary Public) kan skriva motsvarande intyg (Affidavit certificate eller Certificate of Life). I vissa fall utfärdar magistraternas notarius publicus i Finland intyg över att någon lever till personer som är bosatta utomlands, mer information magistraterna.

För intyg bör man närvara personligen på finska ambassaden och bevisa sin identitet (pass) och nuvarande adress med till exempel en räkning. Intyget är avgiftsbelagt och du måste beställa tid på ambassaden, tel. (01) 478 1344.

Till början

Körkort

Traficom, transport- och kommunikationsverket har behörigheten att bevilja körkort och andra trafiktillstånd. Traficoms kundbetjäning sköts av Ajovarma serviceställen. Mer information om ansökan om trafiktillstånd finns på Traficoms och Ajovarmas webbplatser.

Ett dubblettexemplar av finska körkortet kan beviljas med vissa vilkor om det har förkommit, skadats, förstörts eller blivit stulet. Om den sökande tillfälligt inte har hemort i Finland skall han eller hon anhålla om dubblettexemplar på Ajovarmas serviceställen .

Ett dubblettexemplar beviljas inte om körkortsinnehavaren är permanent bosatt i ett annat EU- eller EES-land.  I detta fall, kan sökanden beställa ett utdrag ur körkortsregistret från suomi.fi –internetservice och ansöka om ett ersättande körkorte i Irland hos National Driver Licence Service-centren.

Till början

Läkemedel

Införsel av läkemedel till Finland:

Tull

Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet)

Införsel av läkemedel till Irland:

Irländska ambassaden i Helsingfors

Till början

Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivningen hjälper medborgarna att snabbt och smidigt hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst.

Till början

Notariella tjänster vid beskickningarna

Finlands beskickningar i utlandet kan sköta vissa uppgifter som notarius publicus samt ta emot och styrka handlingar.

Notarius publicus uppgifter

 • styrka underskrifter
 • styrka avskrifter av handlingar
 • utfärda intyg över innehållet i handlingar

Dessutom kan beskickningarna ta emot och styrka handlingar

 • ta emot erkännande av faderskap
 • styrka fastighetsköp

Expeditionsavgift

Expeditionsavgiften för dessa åtgärder engligt serviceavgifter.

Till början

Pension

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om folkpensionerna i Finland. För information och hjälp i pensionsfrågor kan man kontakta FPA.

Information om arbetspensioner får man från Pensionsskyddscentralens Arbetspension.fi –internetservice.

Till början

Registering av partnerskap

Finland

Chefen för magistraten eller häradsskrivaren på magistraten registrerar partnerskapet. Innan registreringen ska hinder mot registreringen prövas vid magistraten. Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön som registrerats i en främmande stat är giltigt i Finland, om det är giltigt i den stat där registreringen förrättades.

Mer information:

Irland

Partnerskapet registrerar i Irland av The General Register Office.

Irländska myndigheterna kräver födelseattest (birth certificate) i stället av hindersprövningen. Den här attesten är utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ämbetsintyg från finska befolkningsdatasystemet. Utdraget kan fås också på engelska. Utdraget bör har apostille-intyg från magistraten i Finland. Se utdrag ur befolkningsdatasystemet och apostille-intyg.

Mer information: The General Register Office

Engligt irländska lagen (S.I. No. 649/2010 – Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2010) är ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön som registrerats i Finland giltigt i Irland.

Finska medborgare bör registrera sitt registrerade partnerskap utomlands i finska befolkningsdatasystemet, mer information: Registrering av utomlands registrerat partnerskap av finsk medborgare 

Till början

Skilsmässa

Mer information om skilsmässa och om föräldraansvar för makarnas gemensamma barn i EU medlemstater från Europeiska Unionens websidor.

Mer information om skilsmässa i Finland:

Mer information om skilsmässa i Irland:

Skilsmässa som har beviljats för finsk medborgare i Irland bör registreras i befolkningsdatasystemet. Mer information: Anmälan till befolkningsdatasystemet (skilsmässa)

Till början

Straffregisterutdrag

I Finland straffregisterutdrag fås från Rättsregistrercentralen. Utdraget kan ansökas genom e-tjänsten eller med blankett som du kan ladda ned från Suomi.fi-portalen. Utdraget kan fås också på engelska, språkönskan kan kryssas på blanketten.

I Irland fås straffregisteutdrag (Police Certificate) från lokala polisen An Garda Síochána.

Till början

Vapen

Det europeiska skjutvapenpasset gör det lättare för jägare och utövare av sportskytte att resa med sina vapen inom EU. Skjutvapenpasset ålägger personen som för ett vapen eller en vapendel till ett annat EU-land att lämna en tillförlitlig utredning över sitt deltagande i sportskytte- eller jaktevenemanget.

Vissa EU-länder kräver att man utöver skjutvapenpasset och en inbjudan måste skaffa ett förhandssamtycke eller något annat tillstånd som utfärdas av lämplig myndighet i landet innan skjutvapnet får föras in i landet.

Polisinrättningen på den sökandes hemort utfärdar det europeiska skjutvapenpasset.

Information om införsel av vapen till Finland:

Finska tullen 

Finska polisen, skjutvapenstillstånd och europeiskt skjutvapenpass

I Irland gäller irländska lagar och förordningar, mer information:

Införsel/utförsel av vapen till/från Irland och europeiskt skjutvapenpass:

Department of Justice and Equality

Skjutvapenstillstånd:

An Garda Síochána

Till början

Värnplikt

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1 § värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år.

Beslutet om befrielse fattas av regionalbyrån. Regionalbyrån kan på basis av ansökan av specifika skäl befria finsk medborgare, som också har medborgarskap i ett annat land, från beväringstjänst under fredstid, om denna person inte har sin egentliga bostad och sitt hem i Finland och inte har några egentliga band till Finland.

En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i en annan stat och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Värnpliktig som faller under denna s.k. sju års regel behöver inte ansöka skilt om befrielse. En värnpliktig som har flerfaldigt medborgarskap och som fått befrielse kan beordras till beväringstjänst om han flyttar till Finland före utgången av det år under vilket han fyller 30 år.

Mera information: Försvarsmakten 

Frivillig militärtjänst för kvinnor

En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor är finskt medborgarskap, en ålder av minst 18 och högst 29 år samt att hälsotillstånd och övriga egenskaper är lämpliga för militärutbildning. Också kvinnor som är  finska medborgare och bosatta utomlands kan söka till frivillig militärtjänst.

Mera information: Försvarsmakten

Till början

Utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ämbetsbetyg

En person som är införd i Finlands befolkningsdatasystem kan vid behov och för ett godtagbart ändamål få ett utdrag ur befolkningsdatasystemet över personer som lever . Det kan ges av magistraten i Finland. Utdraget är avgiftsbelagt. Man kan beställa utdrag ur befolkningsdatasystemet med blankett som finns i suomi.fi –internetservice. Utdraget skrivs på finska, svenska eller engelska.

Om du behöver apostille-intyg på ämbetsbetyg, det kan samtidigt utfärdas av notarius publicus  vid magistraten. Intyget är avgiftsbelagt. Ta reda på av behov av apostille-intyg från ämbetsintygets mottagare.

Till början

Vigsel i Finland

Mer information om civil vigsel och behövliga dokument från magistraterna. Information om behövliga dokument för religiös vigsel fårs direkt från ifrågavarande religiösa samfund. Vigselrättsregistret förs i magistratens Brahestad enhet.

Myndigheterna i Irland utfärdar inte hindersprövning, som finska myndigheterna forutsätter, till finska medborgare som är bosatta i Irland.

Finska medborgare, som är bosatt varaktigt i Irland, men vill gifta sig i Finland, kan be om irländska notarius publicus (Notary Public) att uppgöra s.k. affidavit –intyg. I affidavit försäkrar man att det inte finns hinder för äktenskapet. Affidavit-intyget kan legaliseras (s.k. Apostille- intyg) på Irish Department of Foreign Affairs and Trades konsulära avdelning.

Irländska utrikesministeriet (Irish Department of Foreign Affairs and Trade, consular services section) utfärdar till irländska medborgare hindersprövningen d.v.s. Certificate of non-impediment or Certificats de coutume, som finska myndigheterna forutsätter.

Till början

Vigsel i Irland

Finska beskickningar har inte rätt att förrätta vigsel.

Information om vilka handlingar som behövs för vigseln utomlands kan man få av vigselförrättaren. I Irland mer information fås från The General Register Office Ireland –myndigheten.

För vigsel som äger rum utanför de nordiska länderna behöver en finsk medborgare ett intyg om rätt att gifta sig vid en utländsk myndighet. Intyget får man från den magistrat där man senast har varit bosatt i Finland.

Irländska myndigheterna kräver födelseattest (birth certificate) i stället av hindersprövningen. Den här attesten är utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ämbetsintyg från finska befolkningsdatasystemet. Utdraget kan fås också på engelska. Utdraget bör har apostille- intyg från magistraten i Finland. Se utdrag ur befolkningsdatasystemet och apostille-intyg.

Undervisnings- och kultursministeriet har beviljat några verksamma religiösa samfunds präster utomlands rätt att förrätta vigsel. I dessa länder är det möjligt att ingå i äktenskap enligt finska lag. I Irland finns det inga finska präster, som har beviljats rätt att viga utomlands. Listan över präster som har rätt att förrätta vigsel utomlands (på finska): evl.fi.

Ett äktenskap som ingåtts inför irländska myndigheter enligt irländska lagar är i kraft i Finland då det registrerats i Finland. Finsk medborgare som är vigd utomlands bör registrera sitt äktenskap till finska befolkningsdatasystemet, se Registrering av utomlands vigd finsk medborgare.

Om efternamn bytes på grund av äktenskap måste passet förnyas, se Så här ansöker du om pass.

Till början

Översättare

För kontaktuppgifter till översättare som bor i Irland, kontakta finska ambassaden i Dublin, tel (01) 478 1344 eller e-post sanomat.dub@formin.fi

På söktjänsten kan du leta efter översättare och tolkar enligt språkpar, specialområde eller kontaktuppgifter:

Till början

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2019


© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter